Zásady ochrany soukromí

GDPR INFORMACE podle čl. 13-14 nařízení EU 2016/679 „Evropské nařízení o ochraně osobních údajů“

1. Úvod a Zásady ochrany osobních údajů

Tyto informace jsou poskytovány podle čl. 13 Nařízení EU 2016/679 – „Evropské nařízení o ochraně osobních údajů – nově také GDPR“.

Níže podepsaná společnost uznává ochranu osobních údajů jako primární hodnotu a následně přijala zásady, které zajišťují plný soulad s interními a mezinárodními předpisy v této oblasti, v souladu se zásadami správnosti, zákonnosti, transparentnosti a důvěrnosti stanovenými v GDPR. a ve všech dalších platných předpisech.

V souladu s ustanoveními GDPR tedy tyto informace poskytují potřebné informace týkající se zpracování Vámi poskytnutých údajů a popisují činnosti zpracování osobních údajů prováděné společností Borelli Store srl; je určen všem, kteří navštíví a interagují s tímto e-shopem www.stockfirmati.com vlastněným společností, tzv. webovým obchodem ("Obchod"), ve kterém je možné nakupovat produkty online.

Tyto informace však nelze považovat za platné pro jiné webové stránky, na které je možné nahlížet prostřednictvím odkazů na webových stránkách vlastníka, který není v žádném případě odpovědný za webové stránky třetích osob.

Společnost se zabývá řízením prodejů a transakcí prováděných v rámci Obchodu.
Navigace na webu je zdarma a nevyžaduje registraci.
Pouze při nákupu, nebo při žádosti stát se „partnerem“ Stockfirmati (registrace zákazníka), budou požadovány údaje striktně užitečné pro uzavření procedury, to znamená: - definovat smluvní vztah a následný právní a daňové povinnosti, jakož i umožnit efektivní řízení finančních a obchodních vztahů.
Poskytnutí požadovaných údajů je dobrovolné, ale odmítnutí tak učinit znemožňuje společnosti Borelli Store srl uzavřít smlouvu, a tedy poskytovat produkty a služby.

Společnost bude zpracovávat vaše osobní údaje pro marketingové a/nebo profilovací účely pouze s vaším svobodným a výslovným souhlasem. Souhlas udělený pro marketingové účely je zamýšlen jako rozšířený na zasílání sdělení prostřednictvím automatizovaných i neautomatizovaných způsobů a/nebo prostředků kontaktu, lépe specifikovaných níže.

Za takových okolností tyto zásady ochrany osobních údajů ilustrují metody a charakteristiky shromažďování a zpracování osobních údajů uživatele.

Pokud uživatel poskytne osobní údaje třetích stran, musí zajistit, aby sdělení údajů Společnosti a následné zpracování pro účely uvedené v příslušných informacích o ochraně osobních údajů bylo v souladu s GDPR a platnou legislativou.

Ošetření prováděná společností jako správcem údajů jsou popsána v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti, na které se v plném rozsahu odkazuje.

2. Identifikační údaje správce údajů a pověřence pro ochranu údajů (DPO)

Správcem údajů je Borelli Store srl v osobě dočasného právního zástupce, se sídlem via dei Marmorari, 94 - 41057 Spilamberto (MO)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): Kontaktní e-mail: [email protected]

3. Místo zpracování údajů

Ošetření spojená s webovými / digitálními / papírovými službami probíhají na výše uvedené kanceláři a provádějí je pouze pracovníci formálně oprávnění ke zpracování. Údaje související s poskytováním webové služby budou zpracovávány na webové farmě poskytovatele webové služby. Nejsou sdělována ani šířena žádná data pocházející z webové služby.

Vaše údaje nebudou zpravidla předávány mimo Evropskou unii.

Je-li to nutné, v tomto případě zajistíme, aby příjemce, který působí jako správce údajů, dodržoval ustanovení GDPR včetně pravidel specificky nařízených pro předávání osobních údajů do třetích zemí, přičemž zajistíme, aby se uvedené přenosy uskutečnily dne na základě rozhodnutí o přiměřenosti nebo podepsání standardních smluvních doložek o ochraně údajů schválených Evropskou komisí správcem, které zaručují minimálně podobnou úroveň ochrany jako v EU.

Veškeré informace o předávání osobních údajů do třetích zemí lze vyžádat kontaktováním DPO na adresách uvedených v předchozím odstavci 2) Identifikační údaje správce údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

4. Druh a podmínky legitimity zpracovávaných údajů

Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování těchto webových stránek mohou během svého běžného provozu získávat některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní při používání internetových komunikačních protokolů.

Návštěva a prohlížení stránek obecně nezahrnuje shromažďování a zpracování osobních údajů uživatele s výjimkou navigačních dat a souborů cookie, jak je uvedeno v příslušné části.

Kromě toho mohou být osobní údaje poskytnuté uživatelem dobrovolně zpracovávány, když uživatel interaguje s funkčností Stránek nebo požaduje použití služeb nabízených na Stránkách www.stockfirmati.com

V souladu s příslušnou legislativou může Společnost dále shromažďovat osobní údaje uživatele od třetích osob, které jsou nezbytné pro výkon jejího podnikání a pro plnění smluvních a zákonných povinností.
Všechny tyto údaje jsou zpracovávány, po nezbytně nutnou dobu, výhradně za účelem získání anonymních statistických informací o používání stránek a kontroly jejich pravidelného fungování.

Nevyžadují se ani neshromažďují konkrétní údaje definované GDPR, tedy takové, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech, stejně jako zpracovávání genetických údajů, biometrických údajů určených k jednoznačné identifikaci. fyzické osoby, údaje týkající se zdraví nebo sexuálního života nebo sexuální orientace této osoby.

Níže, jako příklad a nejsou vyčerpávající, hlavní ošetření a související účely:

A) zpracování údajů společností za účelem přístupu a registrace do obchodu a uzavření kupní smlouvy prostřednictvím obchodu:

Společnost bude zpracovávat vaše osobní údaje:
umožnit vám přístup do Obchodu, a to i jako nepřihlášeného uživatele, a procházení Obchodu;
umožnit registraci do Obchodu a využívání služeb vyhrazených registrovaným uživatelům, včetně možnosti nákupu online prostřednictvím Obchodu;
umožnit uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Obchodu;
abychom vám umožnili přistupovat do Obchodu a procházet Obchod jako přihlášený uživatel;
udržovat a spravovat váš účet a také v něm ukládat vaše data a informace, jako jsou například osobní údaje, historie objednávek a případných vratek, preferované dodací a/nebo fakturační adresy;
Poskytnutí údajů pro daný účel je dobrovolné: to znamená, že neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost sdělovat údaje; neposkytnutí údajů však uživateli znemožní přístup a/nebo procházení Obchodu a/nebo registraci v Obchodě a využívání služeb vyhrazených pro registrované uživatele a/nebo uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Obchodu.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy nebo v závislosti na případu provedení předsmluvních opatření přijatých na žádost zúčastněné strany (článek 6.1.b) GDPR nebo souhlas zainteresované strany poskytnutý svobodně .
Za tímto účelem bude společnost zpracovávat údaje uživatele po dobu nezbytně nutnou k provedení jednotlivých zpracovatelských činností (např.: registrační údaje budou zpracovávány do uzavření účtu s přihlédnutím k technickým dobám, které jsou k tomu nezbytné; údaje nezbytné pro uzavření smlouvy do dodání produktu nebo v případě nedodání do ukončení smlouvy), má se za to, že po tomto termínu může společnost údaje uchovávat pro účely a po maximální doby uchovávání stanovené Nařízeními a/nebo zákonem.

B) Zpracování údajů za účelem uzavření kupní smlouvy

Společnost bude zpracovávat vaše osobní údaje:

plnit závazky vyplývající pro společnost z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím obchodu, jako je například dodání prodávaných produktů
abychom vám umožnili splnit vaše závazky vyplývající z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím obchodu, jako je například platba, a to i online, za zakoupené produkty.
Poskytnutí údajů pro daný účel je dobrovolné: to znamená, že neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost sdělovat údaje, nicméně nesdělení údajů znemožní uživateli uzavřít tuto smlouvu, a tedy nakupovat prostřednictvím Obchodu. ..

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy (čl. 6.1.b) GDPR.
Za tímto účelem bude společnost zpracovávat Vaše údaje po dobu nezbytně nutnou k provedení jednotlivých zpracovatelských činností (např.: údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy až do dodání produktu nebo v případě nedoručení , až do ukončení smlouvy), má se za to, že po uplynutí této lhůty může společnost uchovávat údaje pro účely a po maximální dobu uchovávání stanovená GDPR a/nebo zákonem.

C) Zpracování údajů společností pro účely pomoci / péče o zákazníky

Společnost bude zpracovávat vaše osobní údaje:

za všeobecnou pomoc a činnosti péče o zákazníky, a tudíž reagovat na žádosti uživatelů o informace nebo reagovat na stížnosti, hlášení a spory.

Poskytnutí osobních údajů pro daný účel je dobrovolné: to znamená, že neexistuje žádná zákonná a/nebo smluvní povinnost sdělovat údaje; neposkytnutí údajů však znemožňuje reagovat na žádosti a/nebo zprávy a/nebo stížnosti a/nebo stížnosti uživatelů v případech, kdy odpověď na takové žádosti zahrnuje zpracování osobních údajů uživatele.

Právním základem tohoto zpracování je provedení předsmluvních opatření přijatých na žádost zúčastněné strany (čl. 6.1.b poslední odstavec Nařízení) nebo případně oprávněný zájem společnosti dle k umění. 6.1.f GDPR.

Za tímto účelem bude společnost zpracovávat údaje uživatele po dobu nezbytně nutnou k provedení požadovaných činností, a tedy zejména po dobu nezbytnou k poskytnutí informací požadovaných uživatelem nebo k reakci na stížnosti a/nebo hlášení a / nebo na stížnosti předložené uživatelem.

D) Zpracování údajů společností pro účely prevence podvodů v případě platby kreditní kartou

Společnost bude zpracovávat vaše osobní údaje:

v případě platby kreditní kartou za nákupy uskutečněné v Obchodě za účelem správy a případné blokace platebních transakcí souvisejících s podvodnými objednávkami.

Poskytnutí údajů pro daný účel (tj. účel prevence podvodů s kreditními kartami) je dobrovolné: to znamená, že neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost takové údaje pro tento účel poskytnout a neposkytnutí osobních údajů pro daný účel v námitka nebo nesouhlas s použitím těchto údajů pro tento účel nebude mít žádný vliv na schopnost uživatele zaregistrovat se v Obchodě a/nebo v něm nakupovat.

K tomuto účelu společnost rovněž využívá údaje původně shromážděné pro různé účely (a zejména pro umožnění uzavření kupní smlouvy a jejího plnění), jejichž další zpracování za účelem prevence podvodů s kreditními kartami je povoleno, neboť o oprávněném zájmu správce údajů, s ohledem na slučitelnost daného účelu s účelem, pro který jsou údaje původně shromažďovány;

Právním základem tohoto zacházení je oprávněný zájem správce údajů podle čl. 6.1.f GDPR.

Ve skutečnosti je oprávněným zájmem společnosti vykonávat činnost, pro účely prevence podvodů, v případě online platby kreditní kartou, k ochraně svých obchodních zájmů, včetně účelu respektování parametrů definovaných mezinárodní okruhy týkající se počtu podvodných pokusů o platbu zjištěných na stránkách elektronického obchodu.

E) Zpracování údajů společností pro administrativně-účetní, právní a daňové účely:

Společnost bude zpracovávat vaše osobní údaje:

za účelem plnění administrativních a/nebo účetních a/nebo právních a/nebo daňových povinností souvisejících s poskytováním služeb obchodu a/nebo s kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím obchodu, jako je například držení účetnictví a vystavení prodejní faktury.

Poskytnutí údajů pro daný účel je povinné, protože jejich zpracování je nezbytné k tomu, aby správce údajů mohl plnit právní povinnosti, které jsou mu uloženy. Jakékoli odmítnutí poskytnutí údajů pro tento účel znemožní uživateli využívání služeb Obchodu a zejména uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Obchodu.

Právním základem tohoto zpracování je plnění právních povinností, kterým společnost podléhá (článek 6.1.c GDPR).

Za tímto účelem bude společnost zpracovávat údaje uživatele až do uplynutí zákonných lhůt stanovených pro plnění každého administrativně-účetního a fiskálního plnění a/nebo po dobu uchování vyžadovanou zákonem pro uchování příslušné dokumentace.

F) Zpracování údajů společností za účelem umožnění výkonu práv uživatele:

Společnost bude zpracovávat vaše osobní údaje za účelem:
reagovat na žádosti o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a/nebo žádosti o uplatnění zákonné záruky shody a/nebo jiných práv vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené na Stránkách a/nebo stanovené zákonem ve vztahu k této smlouvě a/nebo v vztah k poskytování Služeb stránek;

vykonávat činnosti, které se v důsledku výkonu těchto práv ukážou jako nezbytné, a v případě potřeby přistupovat k souvisejícím úhradám;
přijímat a reagovat na žádosti o výkon práv na ochranu osobních údajů stanovených Nařízeními a provádět veškeré následné činnosti.

Poskytnutí údajů k danému účelu je povinné, protože jejich zpracování je nezbytné k tomu, aby společnost mohla plnit zákonné povinnosti a také uživatel mohl vykonávat práva, která mu ukládá zákon nebo smlouva. Jakékoli odmítnutí poskytnutí údajů pro tento účel znemožní uživateli výkon těchto práv.

Právním základem tohoto zpracování je plnění právních povinností, kterým společnost podléhá (čl. 6.1.c) GDPR).

Za tímto účelem bude společnost údaje zpracovávat do uplynutí zákonných podmínek stanovených pro uplatnění práva (promlčecí lhůta a/nebo propadnutí) nebo v případě uplatnění těchto práv po dobu nezbytně nutnou správa a uzavření souboru; v případě výkonu práv stanovených Nařízením budou údaje zpracovávány do doby, než Správce údajů potvrdí splnění požadavku nebo do samotného splnění, podle toho, která z těchto dvou událostí nastane jako poslední.

G) Zpracování údajů společností za účelem zjištění, výkonu nebo obhajoby práva:

Vaše osobní údaje bude společnost zpracovávat pro posouzení, výkon nebo obhajobu práva na všech příslušných úřadech.

Poskytnutí údajů pro tento účel je dobrovolné: neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost, která by od subjektu údajů vyžadovala poskytnutí údajů pro tento účel.

Pro daný účel jsou použity údaje původně shromážděné pro jiný účel, jejichž další zpracování je povoleno, protože je založeno na oprávněném zájmu vlastníka, s ohledem na slučitelnost tohoto dalšího účelu s původním účelem shromažďování a rovněž s přihlédnutím ke skutečnosti, že v rozsahu, v jakém je zpracování nezbytné pro zjištění, výkon a obhajobu práva, je správce údajů rovněž zproštěn povinnosti zrušení, a to výslovným ustanovením GDPR;

Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem (článek 6.1.f) GDPR.

Uživatel je informován, že zejména společnost bude uchovávat a případně používat údaje:

1) za účelem prokázání plnění smluvních a/nebo zákonných povinností a/nebo pro výkon práv zájemce. Za tímto účelem budou údaje uchovávány po dobu 10 let od dodání produktu a/nebo od poskytnutí služeb, včetně služby registrace (v tomto případě budou údaje uchovávány po dobu 10 let od uzavření účtu) nebo z vyřešení smlouvy, v případě nedodání produktu;

2) v případě výkonu práv stanovených Nařízeními budou údaje uchovávány po dobu 5 let počínaje potvrzením o vyřízení žádosti zainteresované strany nebo od tohoto potvrzení, bude-li později;

3) v případě výkonu práv stanovených kupní smlouvou nebo zákonem budou údaje uchovávány po dobu 10 let, počínaje uzavřením spisu nebo provedením úkonu, který je vymezuje (např. vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy o dodání náhradního produktu v případě zákonné záruky); uzavřením spisu se rozumí poslední korespondence týkající se výkonu dotčených práv;

H) Zpracování údajů společností pro marketingové a/nebo profilovací účely

Společnost bude zpracovávat vaše osobní údaje pro marketingové a/nebo profilovací účely pouze s vaším svobodným a výslovným souhlasem. Souhlas udělený pro marketingové účely je zamýšlen tak, že se rozšiřuje na zasílání sdělení prostřednictvím automatizovaných i neautomatizovaných způsobů a/nebo prostředků kontaktu, jak je uvedeno v tomto prohlášení.

Poskytnutí údajů pro tento účel je dobrovolné: neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost, která by vyžadovala, aby subjekt údajů údaje pro tento účel poskytl; nesdělení údajů však uživateli znemožní využívání služeb (např. využití obchodních nabídek, sdělení, slevy..) vyhrazených pro registrované uživatele.

Právním základem tohoto zacházení je souhlas výslovně vyjádřený uživatelem (článek 6.1.a GDPR).

Za tímto účelem, po získání vašeho souhlasu, budou vaše údaje uchovávány až do jeho odvolání, což lze provést kdykoli.

5. Používání souborů cookie

Viz naše Zásady používání souborů cookie

6. Rozsah komunikace a/nebo šíření údajů

Subjekty, kterým společnost sděluje údaje, vystupují jako externí zpracovatelé údajů určení správcem údajů na základě zvláštní smlouvy (dále jen „zpracovatelé“) nebo osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na základě přímého pověření správce údajů (dále jen „bývalí správci“). Nebo v případě třetích stran, které Zpracovatel údajů používá jako „Správce podřízených“, podle čl. 28.4 Nařízení, s výjimkou případů, kdy příjemce jedná jako nezávislý správce údajů, jako například v případě Poskytovatele platebních služeb, nebo dokonce jako nezávislý správce údajů, jako v případě kurýrů.

Osobní údaje uživatelů může společnost zpřístupnit následujícím kategoriím příjemců:

- společnosti skupiny, do které společnost patří a/nebo zaměstnanci a/nebo spolupracovníci, pro výkon administrativní, účetní a IT a logistické podpůrné činnosti;

- společnosti, konzultanti nebo odborníci, kteří mohou mít na starosti instalaci, údržbu, aktualizaci a obecně správu hardwaru a softwaru společnosti, včetně, ale nikoli výhradně, dodavatelů služeb cloud computingu a třetích stran, které využít;

- společnosti, které provádějí logistickou podporu a/nebo sklad a/nebo balení a/nebo dopravu a dodání nebo vyzvednutí produktů zakoupených v Obchodě a třetím stranám, které používají;

- Poskytovateli platebních služeb a/nebo nabyvateli a/nebo bankám za účelem umožnění platby za nákupy provedené v Obchodě nebo jejich úhrady, je-li to nutné, a třetím stranám, které využívají; . Data jsou šifrována a zpracovávána přímo manažery pomocí režimu SSL (Secure Socket Layer), nejbezpečnějšího protokolu, který je dnes k dispozici a je pro uživatele zcela transparentní.

- veřejné a/nebo soukromé subjekty, fyzické a/nebo právnické osoby (právnické, administrativní a daňové poradenské firmy), pokud je komunikace nezbytná nebo funkční pro správné plnění smluvních závazků převzatých v souvislosti se službami webu, včetně nákupu , jakož i povinnosti vyplývající ze zákona nebo v případě zjištění, výkonu nebo hájení práva.

Kompletní seznam příjemců je však k dispozici v sídle společnosti.

7. Práva zúčastněných stran

Závěrem vás informujeme, že v souladu s ustanoveními kapitoly III oddílu I GDPR může zainteresovaná strana uplatnit práva v nich uvedená, a to zejména:

Právo na přístup (čl. 15 GDPR), které spočívá v získání potvrzení, zda osobní údaje týkající se uživatele jsou či nejsou zpracovávány.
Právo na opravu (článek 16 GDPR) - které spočívá v tom, že bez zbytečného odkladu opravíme nepřesné osobní údaje týkající se uživatele a začleníme neúplné osobní údaje, a to rovněž poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na zrušení (čl. 17 GDPR) („tzv. právo být zapomenut“) – které spočívá v získání bez zbytečného odkladu zrušení osobních údajů týkajících se uživatele.
Právo na promlčení (článek 18 GDPR) – které spočívá v získání omezení zpracování.
Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR) – které spočívá v právu obdržet ve strukturovaném formátu, běžně používaném a čitelném automatickým zařízením, osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci údajů, a má právo tyto údaje předat jiného správce údajů bez překážek ze strany správce údajů
Právo vznést námitku (článek 21 GDPR) - které spočívá v právu vznést kdykoli z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, podle čl. 6 odst. 1 písm. e) popř. f ), včetně profilování na základě těchto ustanovení. Správce se zdrží dalšího zpracování osobních údajů, pokud neprokáže existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro zjištění, výkon nebo obhajobu práva u soudu.
Automatizovaný proces rozhodování týkající se fyzických osob, včetně profilování (článek 22 GDPR) Zájemce má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky obdobně významně na jeho osoba. Právo podat stížnost u dozorového úřadu - Zájemce může podat stížnost u Garantského úřadu pro ochranu osobních údajů, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Řím (RM).

8. Výkon práv zájemce

Zájemce může svá práva uplatnit písemným sdělením, které zašle e-mailem, ověřeným e-mailem, doporučeným dopisem s doručenkou, faxem na adresy uvedené v odstavci 2) - Identifikační údaje správce údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) .
Výkon práv jako zúčastněná strana je bezplatný podle článku 12 GDPR.

9. Odvolání souhlasu s léčbou

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů může zájemce kdykoli odvolat, a to zasláním sdělení, způsobem uvedeným výše - Uplatněním práv zájemce, nebo na emailu [email protected]